Primăria Tăureni județul Mureș

Proces verbal -ședință de consiliu din data de 27.11.2019

27 noiembrie 2019

PROCES  VEBRAL

 

         Încheiat  azi data de 27.11.2019 la sediul Primăriei  comunei Tăureni.Consiliul local a fost convocat prin Dispoziția primarului nr. 125/21.11.2019 .La ședință sunt prezenți toți consilierii.Ședința este deschisă  de dl Primar Oltean Ovidiu .La începutul ședinței  , secretarul comunei  supune  spre aprobare Procesul   verbal  al ședinței  anterioare , din data de 29.10.2019 , se votează în unanimitate cu 9 voturi pentru .

         Se  prezintă pct.1 al ordinii de zi:

         Proiect  de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

         Având în vedere că mandatul președintelui de ședință ales în luna August 2019 a expirat , dl Moldovan Mircea îl propune ca președinte de ședință pe dl Babă Mihai , nu  mai sunt alte propuneri , se votează în unanimitate de voturi  cu 9 voturi pentru .

         Se prezintă  celelalte două puncte de pe ordinea de zi :

           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri,  componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 1 Sînpaul”

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei  unităţilor de învăţământ preuniversitar  de stat  din comuna Tăureni pentru  anul   şcolar  2020-2021

Se votează în unanimitate  ordinea de zi,  cu 9 voturi pentru.

         Se trece la pct.2.

         Dl  Oltean Ovidiu –primarul comunei Tăureni prezintă referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2566/19.11.2019 și Raportul de aprobare întocmit  de consilierul cu atribuții achiziții publice,impozite și taxe înregistrat sub nr. 2567/19.11.2019.Sunt înserate  dispozițiile legale  în materie de colectare și transport deșeuri ,actele normative ce reglementează  activitatea ADI ECOLECT Mureș.S-a prezentat și proiectul de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri .

Se supune la vot proiectul de hotărâre,se votează în unanimitate de voturi  cu 9 voturi pentru.

         Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi .

         Tot primarul comubnei  Tăureni Oltean Ovidiu prezintă proiectul de hotărâre inițiat de dânsul, referatul de aprobare înregistrat sub nr.2569/19.11.2019 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2570/19.11.2019 întocmit de persoana  din aparatul de specialitate al primarului  comunei Tăureni, cu atribuții de cultură ,autorizări și arhivă.

Proiectul  rețelei  unităților de învățământ preuniversitar  de stat  din Comuna Tăureni  pentru anul școlar  2020 -2021 rămâne același ca și anul trecut.Se supune la vot  proiectul de hotărâre ,se votează în unanimitate cu 9 voturi pentru .

         Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

 

                   Preșd.de șed.                                      Secretar General UAT

 

                    Babă Mihai                                            Oltean Maria